Dit artikel wordt u aangeboden door Nordea Asset Management.

Nordea AM: Uitsluiten lost het klimaatprobleem niet op

Alexandra Christiansen, portefeuillebeheerder van Nordea Global Climate Engagement Strategy

Door Alexandra Christiansen, portefeuillebeheerder van Nordea Global Climate Engagement Strategy

Er is momenteel een grote transitie naar een groenere wereld gaande. Er wordt dan ook hard gewerkt door publieke en private organisaties om energieproductie en -verbruik op basis van fossiele brandstoffen te veranderen naar hernieuwbare bronnen. Deze evolutie krijgt steeds meer vaart: er vormen zich nieuwe ecosystemen en er ontstaan innovatieve technologieën.

Veel bedrijven blijven echter achter in de groene transitie, met name de zware uitstoters zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het vervuilingsprobleem in de wereld. Deze organisaties worden nog steeds geconfronteerd met aanzienlijke fundamentele en milieurisico's.

Nu het bewustzijn over het klimaat de afgelopen jaren is toegenomen, hebben we een kapitaalvlucht uit bedrijven met een grote uitstoot gezien. De snelle groei van ESG is een belangrijke factor geweest in deze kapitaalvlucht van beleggers, aangezien vermogensbeheerders proberen aan te tonen dat ze duurzaamheid hoog in het vaandel hebben.

Volgens Nordea AM is het simpelweg vermijden van bedrijven en sector met een grote uitstoot echter niet de juiste aanpak voor beleggers. Er zullen altijd bedrijven blijven die vermeden moet worden, zoals bedrijven die hun gehele bedrijfsmodel opnieuw moeten uitvinden. Er zijn echter veel bedrijven die simpelweg een duwtje in de goede richting nodig hebben.

Het is belangrijk dat beleggers engagement zoeken met deze grotendeels vergeten bedrijven, want of ze het nou leuk vinden of niet, de grote vervuilers van nu zullen een cruciale rol spelen in de transitie naar een duurzamere toekomst. De expertise die vermogensbeheerders aan bedrijven kunnen overdagen is van onschatbare waarde om reële emissies te beperken.

Bovendien worden veel achterblijvers op het gebied van milieu momenteel verhandeld tegen historisch goedkope waarderingen. De waarde die kan worden vrijgemaakt door grote vervuilers om te helpen de komende jaren, is dus enorm.

Decarbonisatie vereist samenwerking en actie

Volgens Nordea AM zijn er vijf primaire duurzaamheidsfactoren waar beleggers het meeste aan hebben om zinvolle veranderingen door engagement bij bedrijven te stimuleren. De eerste duurzaamheidsfactor is uiteraard de uitstoot van broeikasgassen, de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde. Als een grote CO2-uitstoter zijn emissietraject niet afstemt op een scenario waarin de aarde minder dan 2°C stijgt, dan neemt deze CO2-uitstoter een groot risico op escalerende regelgeving, milieuwetgeving en reputatierisico's - waardoor de kosten en risicoprofiel waarschijnlijk zullen toenemen.

De tweede duurzaamheidsfactor is energiebeheer, er zijn namelijk behoorlijke hoeveelheden energie nodig voor economische productie. Door de stijging van niet-hernieuwbare energieprijzen en de invoering van CO2-beprijzing is het klimaat een financieel gegeven geworden, dit geldt met name in energie-intensieve sectoren zoals de productiesector. Door engagement is het mogelijk om bedrijven te helpen hun energie-efficiëntie en diversificatie van energiebronnen te verbeteren. Door de engagement kunnen de volatiele energiekosten beperkt worden; de uitstoot van broeikasgassen verminderd worden; en kunnen de kosten en de betrouwbaarheid van de gehele energievoorziening worden verbeterd. 

Een andere duurzaamheidsfactor is water- en afvalbeheer. De beperkte grondstoffen in de wereld kunnen niet voldoen aan de groeiende vraag, wat op lange termijn onzekerheid schept voor bedrijven die sterk afhankelijk zijn van deze grondstoffen. Kapitaalinvesteringen gerelateerd aan water en verbeteringen op het gebied van waterefficiëntie kunnen het risico op hogere operationele kosten (of tekorten) verminderen. Door de invoering van circulaire modellen te stimuleren, kunnen we de bestrijding van het tekort aan grondstoffen bevorderen en de impact van grondstof- en afvalproductie op het milieu bestrijden.

De begeleiding bij het beheren van grondstoffen is ook een duurzaamheidsfactor. Dit omvat het gebruik van gerecycleerde en hernieuwbare materialen, de vermindering van het gebruik van belangrijke grondstoffen en een zo efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen bij de productie. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling van vervangende materialen zijn essentieel als we de gezondheid van ecosystemen niet langer willen schaden door overexploitatie.

Ten slotte moeten managementteams bereid zijn om hun bedrijven zodanig te herpositioneren dat zij bestand zijn tegen de transitie en de fysieke risico's van de klimaatverandering. Volgens Nordea AM is duurzame waardecreatie op lange termijn bijna onmogelijk als ondernemingen niet inspelen op de permanente transitie naar een CO2-arme en klimaat gebonden economie.

 

 

 

 

 

 

 

Nordea Asset Management is de functionele naam van de vermogensbeheer business, uitgevoerd door de juridische entiteiten Nordea Investment Funds S.A. en Nordea Investment Management AB ("rechtspersonen") en hun filialen en dochterondernemingen. Dit document is reclamemateriaal en is bedoeld om de lezer te informeren over de specifieke capaciteiten van Nordea. Dit document is niet bedoeld als investeringsadvies (of standpunten of meningen vermeld in dit document) noch bevat het aanbevelingen om te investeren in een financieel product, investeringsstructuur of instrument, een transactie aan te gaan of af te wikkelen of om deel te nemen in een bepaalde beleggingsstrategie. Dit document is geen aanbod om te verkopen, of een verzoek van een aanbod om een effect te kopen. Elk van deze verzoeken mag enkel via een “Biedingsbericht” gemaakt worden, of via eender welke gelijkwaardige contractuele overeenkomst. Bij gevolg zal de hierin bevatte informatie in zijn volledigheid vervangen worden door een Biedingsbericht of een contractuele overeenkomst in zijn finale vorm. Elke beleggingsbeslissing zou daarom enkel gebaseerd mogen zijn op de finale juridische documentatie, zonder limitering en als toepasbaar, Biedingsbericht, contractuele overeenkomst, elke relevante prospectus en de het laatste essentiële beleggersinformatie document (indien van toepassing) met betrekking tot de belegging. De geschiktheid van een belegging of strategie zal afhangen van de volledige omstandigheden en de doelstellingen van een belegger. Nordea Investment Management AB adviseert beleggers onafhankelijk bepaalde beleggingen en strategieën te evalueren, evenals moedigt aan om het advies van onafhankelijke financiële adviseurs te raadplegen als dit relevant is voor de belegger. Alle producten, effecten, instrumenten of strategieën besproken in dit document zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Dit document bevat informatie die uit verschillende bronnen voortkomt. Terwijl de informatie hierin correct geacht wordt, kan er geen representatie of garantie op volledige correctheid of volledigheid van deze informatie gegeven worden en beleggers zouden andere bronnen moeten raadplegen om tot een goed geïnformeerde beleggingsbeslissing te komen.Toekomstige beleggers of tegenpartijen worden geacht hun professionele belastings, juridische, boekhoudkundige of andere adviseur(s) te raadplegen met betrekking tot elk mogelijk effect van elke belegging die zij zouden kunnen maken, inclusief de mogelijke risico’s en voordelen van zo’n belegging. Toekomstige beleggers of tegenpartijen dienen de potentiële belegging volledig te begrijpen en verzekeren dat ze een onafhankelijke beoordeling van toepasbaarheid van deze potentiële belegging gemaakt hebben, enkel gebaseerd op hun eigen bedoelingen en ambities. Beleggingen in derivaten- en wisseltransacties kunnen onderhevig zijn aan belangrijke schommelingen, die invloed kunnen hebben op de waarde van een belegging. Aan beleggingen in opkomende markten is een hoger risico verbonden. Er kan geen garantie gegeven worden dat het beleggingsdoel, de beoogde rendementen en de resultaten van een beleggingsstructuur worden behaaldBeleggingen in aandelen en schuldbewijzen, die door banken zijn uitgegeven, kunnen onderworpen zijn aan het risico van het bail-in mechanisme (dat wil zeggen dat aandelen en schuldbewijzen kunnen worden afgeschreven om ervoor te zorgen dat de meest onverzekerde schuldeisers van een instelling passende verliezen dragen) zoals voorzien in EU-richtlijn 2014/59 / EU. Nordea Asset Management heeft besloten de kosten voor research te dragen d.w.z. zulke kosten zijn gedekt door bestaande aan kosten gerelateerde overeenkomsten (Management-/Administratie-Vergoeding). Uitgegeven en gemaakt door de juridische entiteiten van Nordea Asset Management. De juridische entiteiten worden erkend en zijn onder toezicht van de financiële toezichthouder in Zweden en Luxemburg respectievelijk. Een samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar in het Engels via de volgende link: https://www.nordea.lu/documents/engagement- policy/EP_eng_INT.pdf/. De filialen en dochterondernemingen van de rechtspersonen zijn erkend en gereguleerd door de lokale financiële toezichthoudende autoriteit in hun respectievelijk land van domiciliëring. Bron (tenzij anders vermeld): Nordea Investment Funds S.A. Tenzij anders vermeld, zijn alle standpunten die van de juridische entiteiten van Nordea Asset Management en van de filialen en dochterondernemingen van de rechtspersonen Dit document mag niet worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. Verwijzingen naar ondernemingen of naar andere beleggingen die in dit document worden genoemd, mogen niet worden beschouwd als advies aan de belegger om deze te kopen of te verkopen. Ze dienen slechts ter toelichting. De omvang van fiscale voordelen en verplichtingen is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. © De rechtspersonen van Nordea Asset Management en een van de filialen en/of dochterondernemingen van de rechtspersonen.