Dit bericht is van BlackRock

Infrastructuur vormt het hart van de overgang naar een koolstofarme economie

Infrastructuur vormt het hart van de overgang naar een koolstofarme economie

Met het verduurzamen van de wereldwijde energievoorziening zijn de komende decennia tientallen biljoenen aan investeringen gemoeid. Een historische kans voor beleggers in infrastructuur, zo stelt Freek Spoorenberg, Head of Product Strategy voor BlackRock Infrastructure Equity. "Energie raakt alles. De overgang naar een koolstofarme economie komt eigenlijk neer op een transformatie van de hele wereldeconomie."

Infrastructuur is het fundament van de overgang naar een koolstofarme economie. Efficiënter omgaan met energie, energieopslag en de bouw van wind- en zonneparken en andere installaties om duurzaam energie op te wekken, vormen tezamen een immense infrastructurele opgave. "En dat betreft dan alleen de energiesector", zegt Spoorenberg. "De industrie, de transportsector en de landbouw komen daar nog bij, die staan samen voor minstens zo grote investeringen. Toepassingen van waterstof, het afvangen en opslaan van CO2, de ontwikkeling en productie van biobrandstoffen - en de lijst is nog veel langer."

Het International Energy Agency (IEA) verwacht dat er in totaal - tot 2050 - zo'n 100 biljoen dollar nodig is aan investeringen om de overgang naar een koolstofarme economie tot een goed einde te brengen. Kunnen onze economieën dat wel dragen?
"Ook BlackRock doet voortdurend onderzoek naar deze trend, ook al omdat de overgang naar een koolstofarme economie inderdaad forse implicaties kan hebben voor traditionele macro-economische factoren zoals inflatie, winstverwachtingen en werkgelegenheid. Ons onderzoek laat dan zien dat een ordelijke transitie hogere economische groei met zich meebrengt dan het scenario waarin geen klimaatactie wordt ondernomen. Vanuit het perspectief van de belegger: een ordelijke transitie naar een koolstofarme economie biedt een meer constructieve macro-economische omgeving om goede financiële rendementen te halen."

U zegt 'energie raakt alles'. De overgang naar een koolstofarme economie biedt dus veel mogelijkheden voor beleggers?
"Op dit moment zien wij voor beleggers drie investeringsterreinen:  beleggen in nieuwe infrastructuur waarmee direct broeikasgasemissies worden vermeden, beleggen in het 'verbouwen' van bestaande infrastructuur om emissies te besparen en beleggen in nieuwe klimaattechnologie, vooral voor de sectoren die op korte termijn lastig te vergroenen zijn."

Allemaal tegelijk?
"Dat hangt natuurlijk af de doelstellingen van beleggers en van hun beleggingshorizon. Initiatieven zoals het afvangen en opslaan van CO2, het opschalen van de waterstofeconomie en de ontwikkeling en productie van duurzame brandstoffen zijn bedoeld om de komende tientallen jaren tot wasdom te komen. Terwijl het uitbouwen van wind- en zoncapaciteit, het versterken van elektriciteitsnetwerken en bijvoorbeeld het in stand houden van de infrastructuur voor gas kansen zijn die tussen nu en vijf jaar al 'rijp' zijn."

Waar zou de focus dan nu op moeten liggen, wat BlackRock betreft?
"Op macroschaal zeg ik dan toch: op alles tegelijk. Daarom is het ook goed te zien dat in de grote investeringsplannen van overheden aandacht is voor de rol van marktpartijen en ook dat daarin aandacht is voor de ontwikkelingsfases waarin de verschillende initiatieven verkeren. We denken wel dat overheden vaak een voortrekkersrol zullen moeten vervullen als het om langetermijninitiatieven gaat."

Maar ook de middelen van overheden zijn niet onbeperkt, toch?
"Nee, en daarom moeten we ook realistisch zijn en aanvaarden dat de overgang naar een koolstofarme economie niet van vandaag op morgen een succes kan zijn. Dat geldt zeker voor bepaalde kapitaalintensieve sectoren die niet een-twee-drie beschikken over goede koolstofarme alternatieven. Bijvoorbeeld de luchtvaart, de scheepvaart en de zware industrie, zoals de staalindustrie. Die sectoren zijn op dit moment verantwoordelijk voor 35 procent van alle CO2-emissies, en sommige zullen ook in 2050 nog hoge emissieniveaus hebben."

De kansen op succesvolle innovatie liggen dus elders. Waar?
"Wij zien de meeste mogelijkheden voor innovatie in batterijtechnologie en in laadtechnologie, in de ontwikkeling en bouw van elektrolyzers en in het afvangen en opslaan van CO2. Batterijen krijgen een steeds grotere capaciteit, gaan steeds langer mee en kunnen steeds sneller worden opgeladen, terwijl hun productiekosten dalen. Die kostendalingen zien wij ook al in de ontwikkeling en bouw van elektrolyzers. En CO2 afvangen en opslaan neemt nu dus ook een grote vlucht. We zien al dat pijpleidingen die voor ethanol waren aangelegd nu worden gebruikt om CO2 in vloeibare vorm af te voeren. Ook nieuwe technologieën zoals Direct Air Carbon Capture and Storage zien er veelbelovend uit."

Met andere woorden: er zijn goede kansen voor beleggers als het om de overgang naar een koolstofarme economie gaat?
“Natuurlijk. De overgang naar een koolstofarme economie zal een lange weg zijn, maar die is wat ons betreft bezaaid met goede beleggingsmogelijkheden.”
 

 

Risicowaarschuwingen
Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.
Dit is een marketinguiting.
In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen.
De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.
BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden.
Belangrijke informatie
Dit materiaal is alleen bestemd voor professionele beleggers (volgens de definitie van de MiFID-richtlijn). Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen.
Dit artikel is geschreven in opdracht van BlackRock (Netherlands) B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200 /+31 20 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.
© 2023 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden.

MKTGH0623E/S-2974988