Dit artikel wordt u aangeboden door AXA IM.

AXA IM: Zero Emissions Day: waar beleggers nog een steentje kunnen bijdragen

Zero Emissions Day: waar beleggers nog een steentje kunnen bijdragen

Auteur: Chris Iggo, CIO Core Investments, AXA IM

  • Zero Emissions Day valt dit jaar op 21 september en is de jaarlijkse oproep tot een eendaags moratorium op de verbranding van fossiele brandstoffen
  • De sectoren die tot de grootste uitstoters van broeikasgassen behoren, boeken vooruitgang met nieuwe emissieverlagende technologieën
  • Nu we op weg zijn naar een klimaatneutrale wereld, dienen zich steeds meer innovatieve beleggingsopportuniteiten op lange termijn aan

De jaarlijkse oproep tot een eendaags moratorium op de verbranding van fossiele brandstoffen, Zero Emissions Day, valt dit jaar op 21 september.

Zoals de wereld er nu voorstaat, is dat een onmogelijk streven, dat echter wel in herinnering roept voor welke uitdagingen we staan tijdens de transitie naar netto nul uitstoot.

De Covid-19-pandemie leidde in 2020 tot een daling van de wereldwijde CO₂-emissies met 5,4%, maar deze afname was slechts van korte duur. Het extreme weer deze zomer – van ongekende droogte in Europa tot verwoestende overstromingen in Pakistan – onderstreept de dringende noodzaak van actie tegen de klimaatverandering.[1]

Ondanks het feit dat overheden sterk inzetten op de transitie naar netto nul uitstoot, blijkt uit een analyse dat slechts negen landen nagenoeg voldoen als het gaat om afstemming op de doelen van het Parijse klimaatakkoord, namelijk beperking van de temperatuurstijging ten opzichte van de pre-industriële niveaus tot ruim onder de 2°C, idealiter tot ten hoogste 1,5°C.[2]

De stijgende broeikasgasemissies, de hoofdoorzaak van de opwarming van de aarde, zijn het gevolg van menselijke activiteiten. Als geen actie wordt ondernomen, zal de situatie alleen maar verder verslechteren. De VN waarschuwt dat de wereldwijde stijging van de temperatuur beperkt moet worden tot het ambitieuzere doel van het Parijse klimaatakkoord, als we tenminste de ergste gevolgen van de klimaatverandering willen voorkomen en een leefbare planeet willen behouden.[3]

Redenen voor optimisme zijn er echter ook. In de sectoren die de meeste broeikasgassen uitstoten – industrie, energie, landbouw en transport – zien we enkele veelbelovende ontwikkelingen. Hierna gaan we in op de vooruitgang die al is geboekt.

Industrie

Industriële processen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de broeikasgasemissies en 40% van de wereldwijde energieconsumptie.[4] De tot nu toe geboekte vooruitgang laat echter zien dat de uitdaging niet onoverkomelijk is.

Halfgeleiders bijvoorbeeld maken een efficiënter gebruik van energie mogelijk tijdens industriële productieprocessen; zo kunnen fabrieken met behulp van sensoren hun stroomverbruik beter beheren. De halfgeleiderindustrie draagt weliswaar bij aan de uitstoot van broeikasgassen, maar het emissieniveau daalt, en het wijdverbreide gebruik van chips in tal van sectoren onderstreept het belang van deze sector voor de transitie naar een klimaatneutrale wereld.[5]

Een andere veelbelovende ontwikkeling, namelijk koolstofopvang, -gebruik en -opslag (KOGO), beoogt een vermindering van de CO₂-emissies van industriële processen, met name wanneer deze emissies nauwelijks te vermijden zijn. De opgevangen CO₂ kan worden gerecycleerd of opgeslagen en, niet minder belangrijk, KOGO-projecten kunnen in bestaande industriële faciliteiten worden geïntegreerd en tot 99% van de uitstoot van productieactiviteiten afvangen.[6]

Het Chinese aardgas- en olieconglomeraat Sinopec heeft in augustus zijn grootste KOGO-installatie in gebruik genomen en verwacht in de komende vijftien jaar 10,7 miljoen ton CO₂ te kunnen afvangen. Ondertussen heeft de Amerikaanse senaat een nieuw wetsontwerp aangenomen dat met een budget van $369mld een enorme stimulans zal betekenen voor de verdere ontwikkeling van koolstofopvang.[7] [8] Ook de Britse regering blijft niet achter en verstrekt bedrijven vergunningen voor het opvangen, vervoeren en opslaan van CO2 in uitgeputte aardgasvelden onder de Noordzee.[9]

Energie

Warmte- en elektriciteitsproductie zijn verantwoordelijk voor 31% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.[10] Wanneer we echter de energiesector koppelen aan de sectoren die de opgewekte energie verbruiken, dan kunnen we stellen dat deze sector verantwoordelijk is voor meer dan drie kwart van de uitstoot.[11]

Het is daarom niet verrassend dat er naast overheidsmaatregelen al enorme bedragen zijn geïnvesteerd in CO2-neutrale technologieën en duurzame energiealternatieven.

De oorlog in Oekraïne heeft de aanzet gegeven tot een nooit eerder vertoonde energiecrisis, met als gevolg een sterk toegenomen belangstelling voor hernieuwbare energie. Het Internationaal Energieagentschap voorspelt een verdere groei van de hernieuwbare capaciteit met 8% tegen het eind van 2022; dit komt boven op de groei van 300% die de opwekking van hernieuwbare energie in de afgelopen tien jaar al heeft laten zien.[12] [13]

Hoewel zonne- en windenergie de sterkste groei hebben doorgemaakt, zijn beide beperkt door hun afhankelijkheid van de weersomstandigheden. Dat laat ruimte voor innovatie in deze sector. Andere interessante ontwikkelingen om in de gaten te houden zijn opkomende slimme technologieën en slimme netwerken, waarmee reeds opgewekte energie geoptimaliseerd kan worden.

De inspanningen om de energiesector koolstofvrij te maken hebben ook de aandacht gevestigd op alternatieven zoals groene waterstof, met een capaciteit die in niet minder dan 24% van de toekomstige energiebehoefte kan voorzien.[14] Hoewel we nog maar aan het begin staan van de potentiële mogelijkheden, krijgt de waterstofsector al brede steun van regeringen over de hele wereld, waaronder de VS, China en Japan en de Europese Commissie.[15] En nu de wereld zich schrap zet voor hogere energieprijzen, zullen de voordelen van een duurzamere energiesector voor zich spreken.

Landbouw

De voedselketen is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de broeikasgasemissies,[16] alsook voor 40% van de antropogene methaanproductie.[17]

Er zijn al veel innovatieve processen en technologieën waarmee de uitstoot kan worden beperkt. Zo is er een voederadditief dat de hoeveelheid door koeien geproduceerd methaan tot wel 90% kan verminderen.[18] Daarnaast zien we broeikasgas-efficiënte landbouwtechnologieën die tot een vijfde van de noodzakelijke emissiereducties voor hun rekening kunnen nemen.[19]

Ook andere segmenten binnen de landbouwsector kunnen profiteren van de transitie naar een circulaire economie. Als voorbeeld noemen we hier het gebruik van plastics in voedselverpakking en -bereiding. Dankzij innovaties op het gebied van plasticrecycling kunnen bedrijven profiteren van gerecycleerde plastics als grondstof, waardoor uiteindelijk de broeikasgassen afnemen die vrijkomen bij de productie van nieuwe plastics.[20]

Transport

De transportsector is verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van de wereldwijde uitstoot van CO2.[21] Elektrische voertuigen (EV) hebben echter een enorme groei laten zien dankzij overheidssteun, technologische innovaties en een veranderende openbare infrastructuur.

Zo kondigde Californië onlangs aan dat het de verkoop van nieuwe voertuigen op basis van enkel fossiele brandstoffen tegen 2035 zal verbieden.[22] In juni stemden leden van het Europees Parlement voor een soortgelijk verbod op diesel- en benzinewagens, eveneens tegen 2035.[23]

In 2030 zijn EV’s goed voor ruim 60% van de wereldwijd verkochte voertuigen.[24] De wereldwijde verkopen hebben in 2022 al een sterke stijging laten zien, met alleen al in het eerste kwartaal twee miljoen verkochte voertuigen, een toename van 75% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.[25]

Ondertussen stapt de luchtvaartsector voorzichtig over van fossiele kerosine op duurzame vliegtuigbrandstoffen (DVB), zoals biobrandstof en synthetische kerosine. De International Air Transport Association mikt op een DVB-aandeel van 2% tegen 2025, maar de huidige capaciteit voor de productie van de alternatieve brandstoffen is gering en kan baat hebben bij verdere investeringen.[26]

Ondersteuning van de transitie

Hoewel de transitie van de verschillende economieën naar netto nul uitstoot een overweldigend complexe opgave lijkt, zijn er voor beleggers diverse manieren om mogelijk winstgevend in actie te komen in de strijd tegen de klimaatverandering.

We hebben nog een lange weg te gaan, ondanks de vooruitgang die al is geboekt in de sectoren met de hoogste uitstoot van broeikasgassen, en dat laat ruimte voor nieuwe beleggingsopportuniteiten op het pad naar netto nul.

Elk van deze sectoren ondergaat een transformatie die voorlopers en achterblijvers zal voortbrengen, zowel binnen de sector als onder beleggers.

Volgens ons is het voor vermogensbeheerders van essentieel belang om hun portefeuilles aan te passen en actief deel te nemen aan die transitie, niet alleen om de rendementen voor klanten te verbeteren of beschermen, maar vooral ook om een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst met netto nul uitstoot.

[1] Emissions Gap Report 2021 (unep.org)

[2] Countries | Climate Action Tracker

[3] Coalitie voor koolstofneutraliteit | Verenigde Naties

[4] WEF_NetZero_Industry_Tracker_2022_Edition.pdf (weforum.org)

[5] De emissies van de Europese halfgeleiderindustrie zijn tussen 2010 en 2020 met 42% teruggedrongen - ESIA_reducing_GHG_1907_PRINT (eusemiconductors.eu)

[6] How can carbon capture help us meet climate change goals? | World Economic Forum (weforum.org)

[7] China's Sinopec starts first carbon capture, storage facility, plans another two by 2025 | Reuters

[8] Why the US Inflation Reduction Act is an important step in the transition to clean energy | World Economic Forum (weforum.org)

[9] North Sea Transition Deal: One Year On (publishing.service.gov.uk)

[10] 5 Facts about Country & Sector GHG Emissions (wri.org)

[11] Net Zero by 2050 - A Roadmap for the Global Energy Sector - Summary for Policy Makers (windows.net)

[12] Renewable Energy Market Update 2022 (windows.net)

[13] Statistical Review of World Energy 2022 (bp.com)

[14] Hydrogen Economy Outlook, BloombergNEF

[15] Bipartisan Infrastructure Legislation Signed into Law, Includes $9.5 Billion for Hydrogen Industry (prnewswire.com); The European Commission Approves the EU Criteria on Sustainable Hydrogen Activities | Inside Energy & Environment (insideenergyandenvironment.com); Climate change: Sinopec sets green hydrogen goals to help China reach carbon neutrality by 2060 | South China Morning Post (scmp.com); Summary of Japan's Hydrogen Strategy (env.go.jp)

[16] Food production is responsible for one-quarter of the world’s greenhouse gas emissions - Our World in Data

[17] Milieuprogramma Verenigde Naties

[18] DSM receives landmark EU market approval for its methane-reducing feed additive Bovaer®

[19] Reducing agriculture emissions through improved farming practices | McKinsey

[20] How investors can respond to the plastics invasion | AXA IM Corporate (axa-im.com)

[21] Which form of transport has the smallest carbon footprint? - Our World in Data

[22] California to ban sales of petrol-only vehicles by 2035 - BBC News

[23] EU Parliament passes ban on new petrol, diesel cars by 2035 – EURACTIV.com

[24] By 2030 EVs represent more than 60% of vehicles sold globally, and require an adequate surge in chargers installed in buildings – Analysis - IEA

[25] Global EV Outlook 2022 – Analysis - IEA

[26] Aviation – Analysis - IEA

Waarschuwing

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsonderzoek of financiële analyse met betrekking tot transacties in financiële instrumenten in overeenstemming met de MiFID 2-richtlijn (2014/65/EU). Het is ook geen aanbod van AXA Investment Managers of van de met AXA IM verbonden ondernemingen om beleggingen, producten of diensten te kopen of te verkopen en het mag niet worden beschouwd als een verzoek, beleggings-, juridisch of fiscaal advies, een aanbeveling van een beleggingsstrategie of een gepersonaliseerde aanbeveling om financiële effecten te kopen of te verkopen. 

De informatie in dit document werd vereenvoudigd en is bijgevolg onvolledig. De in dit document vervatte meningen, ramingen en scenario's kunnen subjectief zijn en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dat de voorgestelde scenario's werkelijkheid worden kan niet worden gegarandeerd. De gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van onze kennis op de datum waarop dit document werd opgesteld. Ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen, kan geen enkele verklaring of waarborg (inclusief de aansprakelijkheid jegens derden), expliciet of impliciet, worden geboden met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie vervat in onderhavige communicatie. Het vertrouwen op de informatie in dit document gebeurt uitsluitend naar eigen goeddunken van de ontvanger ervan. Dit document bevat niet de informatie die nodig is om een beleggingsbeslissing te nemen. 

Verspreid in België en Luxemburg, door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1, B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

© AXA Investment Managers 2022. Alle rechten voorbehouden.